NEWSKonomi (KONO) sẽ được thanh toán dưới hình thức trái phiếu NFT

Konomi (KONO) sẽ được thanh toán dưới hình thức trái phiếu NFT

Konomi Oracle sẽ được thanh toán dưới hình thức sử dụng Oracle miễn phí cùng với Bond NFT (trái phiếu NFT). Để tận hưởng dịch vụ Oracle miễn phí của Konomi, người dùng chỉ cần mua Bond NFT gốc từ trang web của Konomi. Bond NFT là sản phẩm trái phiếu đầu tiên của Konomi cho phép người dùng thu thập và giao dịch NFT trên thị trường thứ cấp và tận hưởng giá trị kinh tế của trái phiếu như thể một trái phiếu truyền thống.

Ví dụ: nếu Jack quyết định sử dụng Konomi Oracle ngay hôm nay, anh ấy sẽ cần điền lưu chuyển tiền tệ của Bond NFT vào ứng dụng cũng như mệnh giá và thời hạn sử dụng. Mỗi NFT trái phiếu sẽ có một mã duy nhất tương tự như mã của trái phiếu kho bạc và sẽ được đánh dấu bằng ngày trả lãi của trái phiếu, số tiền lãi được trả… Hiện tại, các thông số là Dòng tiền> = 0kono, Mệnh giá> = 12000kono, t> = 12 và y = 30% (các giá trị sẽ thay đổi theo biến động thị trường). Bây giờ, giả sử rằng Jack điền vào C là 100kono, F là 15.000kono và t là 15 tháng, phương trình sau cho Pv, giá ban đầu của trái phiếu, là = 10821,72Kono.

Công thức tính
y = lợi tức đến ngày đáo hạn (3%)

C = dòng tiền (> = 0)

F = mệnh giá> Chi phí

Sau 15 tháng thời hạn, Jack sẽ nhận được tiền thưởng hàng tháng là 100 Kono trong 14 tháng đầu tiên và khoản thưởng cuối cùng là 12.100 Kono vào tháng thứ 15, ngoài dịch vụ Oracle. Jack, chủ sở hữu ban đầu của trái phiếu, có thể bán NFT bất kỳ lúc nào trên thị trường thứ cấp với bất kỳ giá nào, sau đó Jack vẫn có quyền truy cập vào Oracle nhưng phần thưởng do NFT tạo ra sẽ được chuyển cho chủ sở hữu hiện tại của NFT.

Konomi sẽ dành 75% số tiền thu được từ việc bán trái phiếu NFT để trả cho những người nắm giữ trái phiếu, 20% còn lại sẽ được sử dụng như một khoản dự trữ quản trị phân quyền của Oracle để trả cho những người xác nhận và 5% còn lại để thưởng cho nhóm phát triển.

Về Konomi Network
Konomi Network là một giải pháp quản lý trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử cross-chain. Konomi được phát triển trên Polkadot Substrate, dự án ra đời nhằm mục đích hỗ trợ nhiều tài sản hơn trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể quản lý, giao dịch tài sản và kiếm lãi thông qua các sản phẩm Defi. Konomi cũng phát hành token gốc của mình để bắt đầu thanh khoản và quản trị phi tập trung.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar