NEWSMina Foundation tài trợ cho ZK Tech Gitcoin GR13

Mina Foundation tài trợ cho ZK Tech Gitcoin GR13

Mina Foundation xác nhận sẽ tham gia vòng tài trợ ZK Tech GR13 cùng Gitcoin. Chương trình đã huy động được một ngân quỹ trị giá 275 ngàn USD từ chủ nhà Gitcoin, Mina Foundation cũng như các dự án Zero-Knowledge (ZK) khác. Quỹ này được thành lập như một nguồn lực dành riêng cho các nhà xây dựng dự án dựa trên cơ chế ZK đang có nhu cầu huy động vốn cũng như tài trợ về nhiều mặt.

Vòng tài trợ hiện đang được khởi chạy, từ ngày 09/03/2022 đến ngày 24/03/2022. Các khoản tài trợ đang được trao thông qua biểu quyết kĩ lưỡng. Càng có nhiều sự ủng hộ, dự án đó càng được cấp nhiều vốn hoạt động.

Chương trình sẽ ưu tiên tài trợ cho các dự án ZK đáp ứng được 3 yếu tố sau:

Khả năng sử dụng: cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các công cụ, ứng dụng Zero-Knowledge hữu ích, hoặc chỉ đơn thuần là các tài liệu kĩ thuật mang tính giáo dục.
Công cụ: cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển giúp xây dựng ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng công nghệ hoặc zero-knowledge proof (ZKP) .
Ứng dụng: triển khai kỹ thuật của các mạch và ZKP, không chỉ đơn giản là các ứng dụng được xây dựng trên zero-knowledge rollup.
Các dự án cũng phải tích cực hoạt động trên Github hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác trong vòng ba tháng. Quỹ cũng ưu tiên xem xét các dự án tiềm năng ở giai đoạn đầu, chưa được VC rót vốn hoặc mở bán token. Xem danh sách đầy đủ các tiêu chí đủ điều kiện tại đây.

Để tài trợ cho quỹ, hãy truy cập gitcoin.co/grants và chọn danh mục “zkTech”.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar